Loading ...

รายการเลนส์มือหมุน Canon DSLRรายละเอียด

Fujinon 50mm f1.4 (M42)

สภาพ : B   
  ¤9,900 บาท


รายละเอียด

Takumar 8 Elements 50mm f1.4 (M42)

สภาพ : AB   
  ¤10,900 บาท


รายละเอียด

Yashikor 35mm f2.8 (M42)

สภาพ : B   
  ¤4,150 บาท


รายละเอียด

Hanimex 35mm f2.8 (M42)

สภาพ : B   
  ¤3,300 บาท


รายละเอียด

Sears 28mm f2.8 (M42)

สภาพ : AB   
  ¤3,850 บาท


รายละเอียด

Vivitar 28mm f2.8 (M42)

สภาพ : B   
  ¤3,700 บาท


รายละเอียด

Sears 28mm f2.8 (M42)

สภาพ : B   
¤3,500-   ¤2,800 บาท


รายละเอียด

Takumar Macro 1:1 50mm f4 (M42)

สภาพ : A   
¤8,500-   ¤7,875 บาท


รายละเอียด

Fujinon 50mm f1.4 (M42)

สภาพ : B   
  ¤9,900 บาท


รายละเอียด

Yashica DSB 50mm f1.9 (C/Y)

สภาพ : AB   
  ¤3,500 บาท


รายละเอียด

Yashica ML 50mm f1.4 (C/Y)

สภาพ : AB   
  ¤7,400 บาท


รายละเอียด

Chinon 135mm f2.8 (M42)

สภาพ : AB   
¤4,250-   ¤3,650 บาท


รายละเอียด

Yashica DSB 50mm f1.9 (C/Y)

สภาพ : C   
  ¤2,900 บาท


รายละเอียด

Carl Zeiss Tessar 50mm f2.8 (M42)

สภาพ : B   
¤3,600-   ¤3,180 บาท


รายละเอียด

Carl Zeiss Tessar 50mm f2.8 (M42)

สภาพ : B   
  ¤3,600 บาท


รายละเอียด

Carl Zeiss Pancolar 50mm F1.8 (M42)

สภาพ : B   
  ¤7,800 บาท


รายละเอียด

Carl Zeiss Pancolar 50mm F1.8 (M42)

สภาพ : AB   
  ¤8,600 บาท


รายละเอียด

Pentacon 135mm f2.8 (15 blade) (M42)

สภาพ : A   
  Sold out บาท


รายละเอียด

Nikon 500mm f8 (เลนส์กระจก) #1 (Non-ai)

สภาพ : B   
¤11,000-   ¤9,350 บาท


รายละเอียด

Nikon 500mm f8 (เลนส์กระจก) #2 (Non-ai)

สภาพ : B   
¤11,000-   ¤9,350 บาท


รายละเอียด

Nikon 135mm f3.5 (Non-ai)

สภาพ : B   
  ¤3,950 บาท


รายละเอียด

Camron 135mm f2.8 (16 blade) (M42)

สภาพ : A   
  ¤6,500 บาท


รายละเอียด

Helios 44mm-2 (สภาพใช้งานมามาก) (M42)

สภาพ : D   
¤1,500-   ¤1,200 บาท


รายละเอียด

Fujinon 50mm f1.4 (M42)

สภาพ : B   
  ¤9,900 บาท
1