Loading ...

รายการเลนส์มือหมุน Canon DSLRรายละเอียด

Carl Zeiss Tessar 50mm f2.8 (M42)

สภาพ : B   
  ¤3,600 บาท


รายละเอียด

Carl Zeiss Tessar 50mm f2.8 (M42)

สภาพ : B   
  ¤3,600 บาท


รายละเอียด

Chinon 50mm f1.4 (M42)

สภาพ : B   
  ¤7,000 บาท


รายละเอียด

Carl Zeiss Pancolar 50mm F1.8 (M42)

สภาพ : B   
  ¤7,800 บาท


รายละเอียด

Carl Zeiss Pancolar 50mm F1.8 (M42)

สภาพ : AB   
¤8,600-   ¤8,170 บาท


รายละเอียด

Pentacon 50mm f1.8 (M42)

สภาพ : A   
¤4,500-   ¤4,050 บาท


รายละเอียด

Yashica MC Zoom 70-210mm f4.5 Macro 1:4 (C/Y)

สภาพ : A   
¤4,100-   ¤3,690 บาท


รายละเอียด

Vivitar Series 1 70-210mm f2.8 (Version 3) (Ai)

สภาพ : B   
¤7,000-   ¤6,650 บาท


รายละเอียด

Pentacon 135mm f2.8 (15 blade) (M42)

สภาพ : A   
¤9,500-   ¤9,025 บาท


รายละเอียด

Nikon 500mm f8 (เลนส์กระจก) #1 (Non-ai)

สภาพ : B   
¤11,000-   ¤9,350 บาท


รายละเอียด

Nikon 500mm f8 (เลนส์กระจก) #2 (Non-ai)

สภาพ : B   
¤11,000-   ¤9,350 บาท


รายละเอียด

Nikon 135mm f3.5 (Non-ai)

สภาพ : B   
¤3,950-   ¤3,555 บาท


รายละเอียด

Camron 135mm f2.8 (16 blade) (M42)

สภาพ : A   
¤6,500-   ¤6,175 บาท


รายละเอียด

Helios 44mm-2 (สภาพใช้งานมามาก) (M42)

สภาพ : D   
¤1,500-   ¤1,200 บาท


รายละเอียด

Fujinon 50mm f1.4 (M42)

สภาพ : B   
¤12,910-   ¤11,900 บาท
1