Loading ...

รายการเลนส์มือหมุน Grade AB - เหมือนใหม่

รายละเอียด

Helios 44-4 58mm f2 โบเก้วน (M42)

สภาพ : AB   
  ¤4,800 บาท
รายละเอียด

Carl Zeiss Pancolar 80mm f1.8 (M42)

สภาพ : AB   
  ¤28,800 บาท
รายละเอียด

Helios 44-2 58mm f2 โบเก้วน (M42)

สภาพ : AB   
  ¤4,800 บาท
รายละเอียด

Carl Zeiss Flektogon MC 35mm f2.4 (M42)

สภาพ : AB   
  ¤14,800 บาท
รายละเอียด

Pentacon 29mm f2.8 (M42)

สภาพ : AB   
  ¤3,900 บาท
รายละเอียด

Meyer-Optik Primotar 135mm f3.5 (M42)

สภาพ : AB   
  ¤6,100 บาท
รายละเอียด

Yashica DSB 50mm f1.9 (C/Y)

สภาพ : AB   
  ¤3,500 บาท
รายละเอียด

Olympus 80mm f4 Macro Bellow (OM)

สภาพ : AB   
  ¤7,850 บาท
รายละเอียด

Carl Zeiss Tessar ม้าเงิน 50mm f2.8 (M42)

สภาพ : AB   
  ¤4,900 บาท
รายละเอียด

Meyer Optik Telefogar 90mm f3.5 (EOS)

สภาพ : AB   
¤7,500-   ¤7,125 บาท
รายละเอียด

Leica Elmar 50mm f2.8 (Leica M)

สภาพ : AB   
¤25,600-   ¤24,960 บาท
รายละเอียด

Leica Elmarit-R 24mm f2.8 + กล่องใส่เลนส์ (Leica-R)

สภาพ : AB   
¤36,500-   ¤35,588 บาท
รายละเอียด

Leica Elmarit-R 35mm f2.8 (Leica-R)

สภาพ : AB   
¤33,500-   ¤32,663 บาท
รายละเอียด

Tokina-Special 75-150mm f3.8 (MD)

สภาพ : AB   
  ¤5,000 บาท
รายละเอียด

Carl Zeiss Pancolar 50mm F1.8 (M42)

สภาพ : AB   
  ¤5,800 บาท
รายละเอียด

Domiplan 50mm f2.8 (M42)

สภาพ : AB   
  ¤4,000 บาท
รายละเอียด

Tou/Five Star MC 200mm f4.5 (MD)

สภาพ : AB   
  ¤3,700 บาท
รายละเอียด

Makinon 80-200mm f3.5 (Ai)

สภาพ : AB   
  Sold out บาท
รายละเอียด

Yashica ML 50mm f2 (C/Y)

สภาพ : AB   
  ¤4,350 บาท
รายละเอียด

Pentax 55mm f1.8 (PK)

สภาพ : AB   
  ¤4,050 บาท
รายละเอียด

PENTAX-A smc 50mm f2 (PK)

สภาพ : AB   
  ¤3,450 บาท
รายละเอียด

Vivitar 35-105mm f3.5 (OM)

สภาพ : AB   
  ¤4,200 บาท
รายละเอียด

Sigma 70-210mm f4.5 Multi-Coated (Rollei)

สภาพ : AB   
  ¤3,550 บาท
รายละเอียด

Rolleinar-MC 135mm f2.8 (Rollei)

สภาพ : AB   
¤6,900-   ¤5,990 บาท
1