Loading ...

รายการเลนส์มือหมุน Konicaรายละเอียด

Konica AR 135mm f3.5 (Konica AR)

สภาพ : B   
  ¤4,150 บาท


รายละเอียด

Konica AR 35mm f2.8 (Konica AR)

สภาพ : A   
  ¤6,800 บาท


รายละเอียด

Konica Hexanon 28m f3.5 กล่องแท้ตรงรุ่น (Konica AR)

สภาพ : A   
  ¤4,800 บาท


รายละเอียด

Konica Hexanon50mm f1.7 (Konica AR)

สภาพ : AB   
  ¤4,450 บาท


รายละเอียด

Konica AR 40mm f1.8 (แพนเค้ก) (Konica AR)

สภาพ : B   
  ¤4,500 บาท


รายละเอียด

Konica Hexanon 57mm F1.4 (Konica AR)

สภาพ : B   
  ¤4,500 บาท


รายละเอียด

Konica Hexanon 57mm F1.4 (Konica AR)

สภาพ : B   
  ¤4,500 บาท


รายละเอียด

Konica Hexanon AR 28mm f3.5 (Konica AR)

สภาพ : AB   
  ¤3,700 บาท


รายละเอียด

Konica AR 57mm f1.4 (Konica AR)

สภาพ : B   
  ¤4,500 บาท


รายละเอียด

Konica Hexanon AR 40mm F1.8 (AR) (Konica AR)

สภาพ : A   
  Sold out บาท
1