Loading ...

รายการเลนส์มือหมุน Minolta

รายละเอียด

Minolta 50mm f1.7 (MD)

สภาพ : A   
  ¤4,450 บาท
รายละเอียด

Minolta 50mm f1.7 (พร้อมกล่อง) (MD)

สภาพ : A   
  ¤5,200 บาท
รายละเอียด

Minolta 50mm f1.4 (MD)

สภาพ : AB   
  ¤5,200 บาท
รายละเอียด

Minolta 135mm f3.5 (MD)

สภาพ : A   
  ¤5,850 บาท
รายละเอียด

Minolta Rokkor-X 50mm f1.4 (MD)

สภาพ : AB   
  ¤5,200 บาท
รายละเอียด

Minolta 55mm f3.8 + ท่อต่อ และ แหวนกลับ (MD)

สภาพ : A   
  ¤8,800 บาท
รายละเอียด

Minolta 35mm f2.8 (MD)

สภาพ : A   
  ¤6,200 บาท
รายละเอียด

Minolta Rokkor-x 50mm f1.4 (MD)

สภาพ : A   
  ¤5,650 บาท
รายละเอียด

Minolta 50mm f1.4 (MD)

สภาพ : B   
  ¤4,850 บาท
รายละเอียด

Minolta Rokkor-PF 55mm f1.7 (MD)

สภาพ : B   
  ¤4,100 บาท
รายละเอียด

Minolta MC Rokkor-PF 58mm f1.4 (MD)

สภาพ : B   
  ¤4,900 บาท
รายละเอียด

Minolta MD 50mm f1.7 (MD)

สภาพ : B   
  ¤3,340 บาท
รายละเอียด

Minolta MD 50mm f2.0 (MD)

สภาพ : B   
  ¤3,150 บาท
รายละเอียด

Minolta Rokkor-X 50mm f1.7 (MD)

สภาพ : B   
  ¤3,700 บาท
รายละเอียด

Minolta MD 50mm f2 (MD)

สภาพ : A   
  ¤3,800 บาท
รายละเอียด

Minolta Rokkor-x 50mm f1.4 (MD)

สภาพ : B   
  ¤4,700 บาท
รายละเอียด

MINOTAR MD CELTIC 135mm f3.5 (MD)

สภาพ : AB   
  ¤3,800 บาท
รายละเอียด

MINOLTA ROKKOR-QD MC TELE 135mm f3.5 (MD)

สภาพ : AB   
  ¤3,800 บาท
รายละเอียด

MINOLTA ROKKOR-QF MC MACRO 50mm f3.5 (MD)

สภาพ : AB   
  ¤6,800 บาท
รายละเอียด

Minolta Rokkor-X 45mm f2 (MD)

สภาพ : B   
  ¤4,850 บาท
รายละเอียด

Minolta Rokkor-X 45mm f2 (MD)

สภาพ : B   
  ¤4,850 บาท
รายละเอียด

Minolta 135mm f3.5 (MD)

สภาพ : B   
  ¤3,450 บาท
รายละเอียด

Minolta 135mm f3.5 (MD)

สภาพ : B   
  ¤3,450 บาท
รายละเอียด

Minolta 50mm f2 (MD)

สภาพ : AB   
  ¤3,450 บาท
1